HUSQVARNA-AUTOMOWER-430X - KB Skov og Havemaskiner